Գնումներ

30.12.2022

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=9007313

ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 17.02.2023թ., ժամը 16:00-ն:

------------

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԵՄԱՇՁԲ-3/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

https://gnumner.minfin.am/website/images/original/3-22_RAO%201.rar

ՀԱԷԿ-ում ռադիոակտիվ թափոնների վերամշակման համալիրի նախագծում և կառուցում՝ անհրաժեշտ սարքավորումների մատակարարմամբ

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 13.01.2023թ., ժամը 16:00-ն: