Գնումներ

17.06.2024

Գնումներ

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-103/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ծառայության ձեռքբերման նպատակով

https://eauction.armeps.am/hy/public/tender_details/tid/29634/procurer/1aHVv9W41bQ=/

Ռելեային հատվածամասերի հետ միասին 6 կՎ անջատիչների փոխարինում էլեգազային անջատիչներով՝ միկրոպրոցեսորային սարքերի կիրառմամբ

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 11.07.2024թ., ժամը 12:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-102/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ծառայության ձեռքբերման նպատակով

https://eauction.armeps.am/hy/public/tender_details/tid/29635/procurer/1aHVv9W41bQ=/

ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների 35 կՎ եռաբևեռային փոքր յուղային անջատիչի փոխարինում բացօթյա տեղակայման Էլեգազային անջատիչով ապրանքի ձեռքբերում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 12.07.2024թ., ժամը 15:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԵՄԾՁԲ-1/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ծառայության ձեռքբերման նպատակով

https://gnumner.minfin.am/hy

 ՀԱԷԿ-ի համակայանային կապի ավտոմատ հեռախոսակայանի արդիականացման և ՀԱԷԿ-ի օպերատիվ կապի համակարգի սարքավորումների փոխարինման ծառայությունների մատուցում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 28.06.2024թ., ժամը 16:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-104/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված ծառայության ձեռքբերման նպատակով

https://eauction.armeps.am/ru/public/tender_details/tid/29631/procurer/1aHVv9W41bQ/  

ՀԱԷԿ ՓԲԸ կարիքների համար 0,4 կՎ ավտոմատ անջատիչների փոխարինում ռելեային հատվածամասերի հետ միասին՝ միկրոպրոցեսորային սարքերի կիրառմամբ

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 12.07.2024թ., ժամը 15:00-ն:

***

Հրապարակվել է ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-6/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգ ստորև նշված աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

https://www.armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=10409587

ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն է՝ 01.07.2024թ., ժամը 16:00-ն: