Հաշվետվություն

19.04.2018

Հաշվետվություն

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություններ

2016թ. դեկտեմբերի 31

Հազար դրամ

2016թ.դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ  (վերաներկայացված)

2015թ. հունվարի 1-ի  դրությամբ  (վերաներկայացված)

Ակտիվներ

 

 

 

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ

 

 

 

Հիմնական միջոցներ

66,025,067

60,388,299

61,848,505

Ոչ նյութական ակտիվներ

272,770

176,097

180,964

Ոչ ընթացիկ կանխավճարներ

2,341,209

2,341,209

2,311,583

 Այլ ֆինանսական ակտիվներ

33,826

33,826

33,826

 

68,672,872

62,939,431

64,374,878

Ընթացիկ ակտիվներ

 

 

 

Պաշարներ

26,133,166

19,124,194

18,044,70.7

Առևտրային և այլ դեբիտորական պարտքեր

4,278,818

10,737,345

4,453,662

Տրամադրված փոխառություններ

 

 

1,482,564

Ընթացիկ հարկային ակտիվներ

361,854

 

 

Ժամկետային ավանդներ

3,759,871

 

 

Մնացորդներ դրամարկղերում և բակերում

1,701,834

3,768,172

387,354

 

36,235,543

33,629,711

24,368,287

Ընդամենը ակտիվներ

104,908,415

96,569,142

88,743,165

Սեփական կապիտալ և պարտավորություններ

 

 

 

Կապիտալ և պահուստներ

 

 

 

Բաժնետիրական կապիտալ

14,663,599

14,670,349

9,247,849

Պահուստային կապիտալ

954,943

954,943

954,943

Լրացուցիչ կապիտալ

1,585,206

1,585,206

1,585,206

Կուտակված շահույթ

31,673,134

35,934,581

36,408,461

 

48,876,882

53,145,079

48,196,459

Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ

 

 

 

Վարկեր և փոխառույթներ

18,691,807

7,279,411

585,469

 Հետաձգված հարկային պարտավորություններ

2,553,068

3,273,441

6,141,620

Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ

6,749,173

6,222,877

5,935,251

Պահուստներ

8,894,451

7,877,256

6,612,715

 

36,888,499

24,652,985

19,275,055

Ընթացիկ պարտավորություններ

 

 

 

Վարկեր և փոխառույթներ

193,612

5,093,438

8,670,573

Առևտրային և այլ կրեդիտորական պարտքեր

18,949,422

13,233,346

12,105,539

Ընթացիկ շահութահարկի գծով պարտավորություն

 

 

 

444,294                          

495,539

 

19,143,034

18,771,078

21,271,651

Ընդամենը սեփական կապիտալ և պարտավորությունները

104,908,415

96,569,142

88,743,165

Ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատվել են 2017թ. հունիսի 29-ին

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան » ՓԲԸ

Ֆինանսական հաշվետվություններ

2016թ. դեկտեմբերի 31

Շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվություն

Հազար դրամ

2016թ.դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի

2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարի (վերաներկայացված)

Հասույթ

23,736,970

27,345,200

Վաճառքի ինքնարժեք

(26,699,577)

(27,733,381)

Համախառն վնաս

(2,962,607)

(388,181)

Այլ եկամուտ

1,051,154

1,819,317

Վարչական և ընդհանուր ծախսեր

(1,137,389)

(1,114,657)

Այլ ծախսեր

(729,181)

(1,252,768)

Գործառնական գործունեությունից վնաս

(3,778,023)

(936,289)

Ֆինանսական եկամուտ

50,021

62,177

Ֆինանսական ծախսեր

(296,858)

(1,287,588)

Փոխարժեքային տարբերությունից վնաս, մաքուր

(388,341)

(131,986)

Վնաս մինչև հարկերը

(4,413,201)

(2,293,686)

Շահութահարկի գծով փոխհատուցում

151,754

1,819,806

Տարվա վնաս

(4,261,447)

(473,880)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունք

 

 

Ընդամենը տարվա համապարփակ ֆինանսական արդյունք

(4,261,447)

(473,880)

 

Անկախ աուդիտորի եզրակացություն                                                                                                                                              

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի բաժնետիրոջը

Ձևափոխված կարծիք

Մեր կողմից իրականացվել է «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ (Ընկերություն) կից ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, ընդ որում այդ հաշվետվությունները ներառում են 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը, նույն ամսաթվին ավարտված տարվա շահույթի կամ վնասի և այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի, սեփական կապիտալում փոփոխությունների և դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունները, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, որոնք ներառում են հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը:

Մեր կարծիքով, բացառությամբ Կարծիքի ձևափոխման հիմքեր պարագրաֆում նշված հարցերի հնարավոր ազդեցության, կից ֆինանսական հաշվետվությունները տալիս են Ընկերության` 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական վիճակի և նույն ամսաթվին ավարտված տարվա ֆինանսական արդյունքների ու դրամական հոսքերի ճշմարիտ և իրական պատկերը` համաձայն Ֆինանսական հաշվետությունների միջազգային ստանդարտներին (ՖՍՀՄ):

Կարծիքի ձևափոխման հիմքեր

1.  Ինչպես նկարագրված է ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություն 15-ում, Ընկերությունն օգտագործված վառելիքի պահպանման համար ստեղծել է պահուստ: Պահուստի արժեքը հիմնականում իրենից ներկայացնում է օգտագործված վառելիքի չոր պահեստարանի շենքի կառուցման և պահպանման գծով կրած փաստացի ծախսերը, որոնք ներառվել են հաշվետու ժամանակաշրջանի էլեկտրաէներգիայի սակագներում: Մեր կարծիքով պահուստի գրանցված գումարները չեն բավարարում ճանաչման չափանիշներին, ինչպես սահմանված է ՀՀՄ 37 «Պահուստներ, պայմանականպարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» ստանդարտով: Արդյունքում, պահուստների մնացորդը, հետաձգված հարկերը, ինչպես նաև տարվա արդյունքը և կուտակված շահույթը սխալ են ներկայացված ֆինանսական հաշվետվություններում: Մենք չենք կարողացել որոշել վերոնշյալ հարցի ազդեցությունը 2016թ. և 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և նույն ամսաթվին ավարտված տարիների ֆինանսական հաշվետվությունների վրա:

2.  Ինչպես նկարագրված է ծանոթագրություն 6-ում 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 2.341,209 հազար դրամ ոչ ընթացիկ կանխավճարներն իրենցից ներկայացնում են նախորդ տարիներին վճարված գումարներ ոչ ընթացիկ ակտիվներ ձեռք բերելու համար: Մենք չենք ստացել հաստատական նամակ 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կանխավճարի մնացորդը հաստատելու համար: Մենք չենք կարողացել հավաստիանալ նշված գումարի ճշտության մեջ այլ աուդիտորական ընթացակարգերի միջոցով, ինչպես նաև չենք կարողացել որոշել 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և 2015թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ճշգրտումների անհրաժեշտությունը:

Մենք աուդիտն իրականցրել ենք աուդիտի միջազգային ստանդարտներին (ԱՄՍ) համապատասխան: Այդ ստանդարտներից բխող մեր պատասխանատվությունը լրացուցիչ ներկայացված է մեր եզրակացության` «Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի համար» բաժնում: Մենք անկախ ենք Ընկերությունից` համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության պրոֆեսիոնալ հաշվապահների վարքագրքի(ՀՄԴ-ի Վարքագիրք) և Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառելի` ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի նկատմամբ մեր մյուս պարտականությունները` այդ պահանջներին համաձայն: Մենք համոզված ենք, որ ձեռք ենք բերել բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ` մեր կարծիքն արտահայտելու համար:

Այլ հանգամանքներ

Ընկերության 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ֆինանսական հաշվետվությունները աուդիտ են արվել այլ աուդիտորի կողմից, որը 2016թ. ապրիլի 19-ին արտահայտել է ձևափոխված կարծիք այդ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ:

Ղեկավարության և կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար:

Ընկերության ղեկավարությունը պատասխանատու է ՖՀՄՍ-ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ճշմարիտ ներկայացման համար: Այդ նպատակով ղեկավարությունը սահմանում է անհրաժեշտ վերահսկողության համակարգ, որը թույլ է տալիս պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք ազատ են խարդախության կամ սխալի արդյունքում էական խեղաթյուրումից:

Ֆինանսական հաշվետվությունները պատրաստելիս, ղեկավարությունը պատասխանատու է Ընկերության` անընդհատ գործելու հնարավորությունը գնահատելու, անընդհատ գործելուն առնչվող հարցերը բացահայտելու (եթե կիրառելի է), ինչպես նաև գործունեության անընդհատության ենթադրության վրա հիմնված հաշվառում վարելու համար, քանի դեռ ղեկավարությունը չի նախատեսում լուծարել Ընկերությունը կամ դադարեցնել դրա գործունեությունը կամ չունի իրատեսական այլընտրանք, բացի նշվածները:

Կառավարման օղակներում ներգրավված անձիք պատասխանատու են Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման գործընթացը վերահսկելու համար:

Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների համար

Մեր նպատակն է ձեռք բերել ողջամիտ հավաստիացում` խորհրդակցությունների կամ սխալների հետևանքով ֆինանսական հաշվետվությունների էական խեղաթյուրումներից զերծ լինելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնել աուդիտորի եզրակացություն, որը կներառի մեր կարծիքը: Ողջամիտ հավաստիացումը բարձր աստիճանի հավաստիացում է, սակայն այն երաշխիք չի հանդիսանում, որ ԱՄՍ-ների համապատասխան իրականցված աուդիտը միշտ կհայտնաբերի էական խեղաթյուրումներ, երբ այդպիսիք կան: Խեղաթյուրումները կարող են առաջանալ խարդախության կամ սխալի հետևանքով և համարվում են էական, եթե ակնկալվում է, որ դրանք առանձին-առանձին կամ միասին վերցված կարող են ազդել այս ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողների` դրանց հիման վրա կայացրած տնտեսական որոշումերի վրա:

ԱՄՍ-ների համապատասխան իրականցվող աուդիտի շրջանակներում մենք կիրառում ենք մասնագիտական դատողություն և պահպանում ենք մասնագիտական կասկածամտություն ամբողջ աուդիտի ընթացքում: Բացի աըդ, մենք.

·         Բացահայտում և գնահատում ենք ֆինանսական հաշվետվություններում խարդախության կամ սխալի հետևանքով էական խեղաթյուրման ռիսկերը, նախագծում և իրականացնում ենք այդ ռիսկերին ուղղված աուդիտորական ընթացակարգեր, և ձեռք ենք բերում բավականաչափ ու համապատասխան աուդիտորական ապացույցներ` մեր կարծիքն արտահայտելու համար: Խարդախության արդյունք հանդիսացող էական խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկն ավելի մեծ է, քան սխալի հետևանքով խեղաթյուրման չբացահայտման ռիսկը, քանի որ խարդախությունը կարող է ներառել հանցավոր համաձայնություն, փասթաթղթերի կեղծում, միտումնավոր բացթողումներ, կեղծ հայտարարությունների տրամադրում կամ ներքին վերահսկողության համակարգի չարաշահում:

·         Պատկերացում ենք կազմում աուդիտին առնչվող ներքին վերահսկողության վերաբերյալ, որպեսզի մշակենք համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր, բայց ոչ Ընկերության ներքին վերահսկողության արդյունավետության վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու համար:

·         Գնահատում ենք կիրառվող հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության պատշաճությունը, ինչպես նաև ղեկավարության կատարած հաշվապահական գնահատումների և համապատասխան բացահայտումների ողջամտությունը:

Եզրահանգումներ ենք կատարում ղեկավարության կողմից անընդհատության սկզբունքի կիրառման տեղին լինելու վերաբերյալ և ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների հիման վրա հետևություն ենք անում, թե արդյոք առկա է իրադարձությունների կամ հանգամանքների հետ կապված էական անորոշություն, որը կարող է էական կասկած առաջացնել Ընկերության անընդհատ գործելու հնարավորության վերաբերյալ: Եթե մենք գալիս ենք եզրահանգման, որ գոյություն ունի էական անորոշություն,մենք պետք է մեր աուդիտորական եզրակացությունում ուշադրություն հրավիրենք ֆինանսական հաշվետվություններում համապատասխան բացահայտումներին, կամ, եթե նման բացահայտումները պատշաճ կերպով ներկայացված չեն, մենք պետք է ձևափոխենք կարծիքը: Մեր եզրահանգումները հիմնված են մինչև մեր աուդիտորական եզրակացության ամսաթիվը ձեռք բերված աուդիտորական ապացույցների վրա: Այնուամենայնիվ, ապագա իրադարձությունները կամ հանգամանքները կարող են հանգեցնել նրան,որ Ընկերությունը կորցնի իր անընդհատ գործելու կարողությունը:

·         Գնահատում ենք ընդհանուր առմամբ ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացումը, կառուցվածքը և բովանդակությունը, ներառյալ բացահայտումները և արդյոք ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնում են դրանց հիմքում ընկած գործարքներն ու իրադարձությունները այն ձևով, որն ապահովում է ճշմարիտ ներկայացումը:

Այլ հարցերի հետ մեկտեղ,մենք հաղորդակցում ենք կառավարման օղակներում ներգրավված անձանց հետ աուդիտի պլանավորված շրջանակների և ժամկետների, ինչպես նաև աուդիտի ընթացքում հայտնաբերված էական թերացումների վերաբերյալ, որոնք ներառում են աուդիտի ընթացքում մեր կողմից բացահայտված ներքին վերահսկողության կարևոր թերությունները:

Եզրակացություն իրավական այլ պահանջներին համապատասխանելու վերաբերյալ

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի միջև 2016թ. մայիսի 12-ին ստորագրված 8615-AM վարկային համաձայնագրի 2-րդ բաժնի C.2.a(vi) կետի, և ՀՀ Ֆինանսների նախաևաևության և Ընկերության միջև 2016թ. հունիսի 22-ին ստորագրված Ենթավարկային համաձայնագրի 4.14 կետի, Ընկերությունը պարտավորվել է չկրել որևէ ծախս, պարտք կամ պարտավորություն, և չտրամադրել վարկեր կամ դրամաշնորհներ Ընկերության հիմնական գործունեության` էներգիայի արտադրության հետ չկապված նպատակների համար:

Մեր կարծիքով,հիմնվելով սույն հաշվետվության Աուդիտորի պատասխանատվությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտորի համար բաժնում նկարագրված աուդիտորական ընթացակարգերի վրա, Ընկերությունը բոլոր էական առումներով բավարարել է վերոնշյալ պայմանը 2016թ. մայիսի 12-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակաշրջանում: